Zaregistruj sa medzi legendaristov. Je to rýchle a jednoduché.

Za registráciu získaš prvý bonus. Zároveň je registrácia potrebná pre získanie odmien a účasť v záverečnom žrebovaní. Všetky informácie slúžia výlučne na evidenciu, nebudeme ich poskytovať tretím stranám, ani využívať na komerčné účely.

Registráciu za dieťa vykoná rodič/zákonný zástupca. Po registrácii sa na obrazovke objaví informácia s heslom, ktoré je potrebné vpísať do brožúrky na str. 39. 

Spätný mail po registrácii nie je zasielaný, registrácia sa končí zobrazením hesla na obrazovke vášho zariadenia.

Registrácia - LEGENDARIUM 2023

Pre každé dieťa vytvorte samostatnú registráciu.
Adresa musí byť zhodná s adresou vyplnenou v brožúre na str. 39. Slúži na identifikáciu zaregistrovaných.
11 + 22 =