Kostol sv. Štefana Uhorského, Solivar

Dokument potvrdzujúci fakt, že na Hrádku existoval nejaký kostol, pochádza z roku 1261 – je ním epitaf nachádzajúci sa v lodi kostola. Dôkazovým materiálom zo 17. storočia sú zasa zvony nachádzajúce sa vo veži kostola. Známi sú aj prví farári pôsobiaci vo farnosti, pričom pod Hrádkom bola aj farská budova. K dispozícii však nie je žiaden záznam o konsekrácii kostola alebo o založení fary. Dokonca boli aj pochybnosti o patrónovi kostola, a to cca do roku 1730, kedy už bol preukázateľne zasvätený Sv. Štefanovi.

Kostol sv. Štefana Uhorského na Solivare prestal byť v roku 1757 používaný ako farský kostol. Koncom 18. storočia sa dostal do kritického stavu tým, že jeden z obvodových múrov sa vychýlil a objavili sa trhliny v strope. Bol povolaný architekt z Košíc, aby podal návrh na úpravy praskajúcej steny kostola. Keďže sa stále zväčšovali, bol kostol z bezpečnostných dôvodov uzavretý. Dokonca sa mal zbúrať a ostať malo iba presbytérium ako pútnická kaplnka.

Aj napriek všetkým ťažkostiam a mnohým likvidačným snahám stojí Kostol sv. Štefana Uhorského na Solivare dodnes. Boli na ňom vykonané ešte opravy, a to v rokoch 1830, 1879, 1913, 1949 a 1981.

Solivarský Kostol sv. Štefana Uhorského je v podstate jednoloďová stavba, do ktorej sa vojde cca 600 veriacich. Hlavný oltár bol postavený z darov veriacich k úcte svätca tohto kostola. Oltárny výjav poukazuje na obetovanie koruny Panne Márii. Nad ním je plastika Nanebovzatia Panny Márie. Celá oltárna výzdoba je ukončená symbolom Najsvätejšej Trojice. Na oltári zelenobielej farby sa ďalej nachádzajú sochy svätcov: sv. Vojtecha, Alžbety, Ladislava, Imricha, Margity a Sebastiana.

V lodi sú aj dva bočné oltáre, na ktorých sú znázorení sv. Imrich a na druhom Ukrižovaný Kristus. Rokoková kazateľnica je tiež v kombinácii zelenej a bielej a pochádza z prvej polovice 18. storočia.

Osobitnú pozornosť si zaslúžia zvony. Pre svoju údajnú hodnotu a mimoriadnu vzácnosť boli počas vojny ponechané v kostole a neboli použité na vojnové účely. Sú síce v blízkom okolí najstaršie, ale nevykazujú žiadne zvláštne ani výnimočné vlastnosti – ani zvukom, ani ornamentikou.

Momentálne je kostol v katastrofálnom stave a je mimo prevádzky. Po predbežnej obhliadke statik vyhlásil, že v ňom nie je možné konať bohoslužby. Napriek tomu sa každoročne koná odpust na sviatok Sv. Štefana, Uhorského kráľa.

Zdroj: Marek Pribula: Solivar včera a dnes

Titulná foto: Wikipédia – autor: Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/tCGT