Jaskyňa Aksamitka (Pieniny)

Jaskyňa Aksamitka je typická krasová jaskyňa nachádzajúca sa v bradlovom útvare Haligovských skál v Pieninskom národnom parku. V roku 1976 bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 je zaradená medzi národné prírodné pamiatky.

Na vzniku jaskyne Aksamitka sa výrazne podieľala voda, ktorá presakovala dovnútra krasového masívu. Jaskyňu charakterizujú chodby a rútivé a balvanité dómy. Priaznivé mikroklimatické pomery jaskyne poskytujú vhodné prostredie rôznym druhom netopierov.

Kvapľovú výzdobu poškodzovali a ničili generácie obyvateľov obce a návštevníkov. Kvôli ochrane jaskyne a zachovaniu jej biotických a abiotických hodnôt je v súčasnosti Aksamitka verejnosti neprístupná.

Zdroj: www.pieniny.sk

Titulná foto: V. Kunštárová, pienap.sopsr.sk