Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Stropkov

Vývin farského kostola v Stropkove z hradnej kaplnky predchádzal skutočne mnohými etapami prestavby. Bolo to z priestorového dôvodu alebo ako následok neočakávaných udalostí, ktoré ho poznačili. Presbytérium kostola rámcovo pochádza zo 14. storočia a trojlodie s nanovo postavenou vežou z 15. storočia. Otvorenie súčasného veľkého oratória pochádza z konca 19. storočia.

Trojlodie je k svätyni napojené cez lomený triumfálny oblúk. Celý klenbový systém trojlodia spočíva na dvoch vnútorných pilieroch. Kostolná veža má sedem podlaží. Na druhom podlaží bol kedysi obytný priestor.Roku 1675 (súčasne s výstavbou kláštorného kostola) sa začalo so zásadnou prestavbou hradného gotického kostola, ktorou farský kostol dostal v podstate dnešnú podobu. 50-60-te roky 18. storočia (1750-1760) sa niesli v znamení úprav farského kostola: 1754 - zhotovený nový oltár PM Škapuliarskej košickým maliarom Henrikom Schweitzerom; 1759 - postavený chór i orgán; 1760 - vyhotovené sochy pre nový oltár košickým rezbárom Jozefom Hartmanom; 1760 - pribudla na námestí socha sv. Floriána (k soche Jána Nepomuckého). Roku 1786 bola k severnej stene kostola pristavená sakristia.

O necelých 20 rokov, v roku 1805 bol zrenovovaný a vybielený kostol. Roku 1847 ulial prešovský zvonolejár Pavol Schmitz nový veľký zvon Petra a Pavla. V decembri 1945 po prechode frontu bol smutný pohľad na časť zničených domov a tiež rímskokatolícky farský kostol.V ďalších rokoch sa dočkal kostol menších či väčších opráv, ktoré jeho vzhľad upravili do dnešnej podoby. Zdroj: www.rkfustropkov.sk