Prírodná rezervácia Salvátorské lúky

Prírodná rezervácia Salvátorské lúky sa nachádza v Prešovskom kraji v katastrálnom území obcí Lipovce a Šindliar. Jej celková rozloha je 2,68 ha.

Za prírodnú rezerváciu bola oblasť vyhlásená v roku 1980, a to na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Prírodná rezervácia Salvátorské lúky je jedným z dvoch nálezísk jazyčníka sibírskeho (Lingularia sibirica) na Slovensku. Druhé sa nachádza v údolí Hnilca v Slovenskom raji.

K biotopom, ktoré sú predmetom ochrany, patria lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, bezkolencové lúky, vlhkomilé vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, nížinné a podhorské kosné lúky, slatiny s vysokým obsahom báz.

Zdroj: www.saris.eu.sk

Titulná foto: rcoppresov.sopsr.sk