Drevený chrám, Nižný Komárnik

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Nižnom Komárniku bol postavený pravdepodobne v polovici 18. storočia (niektoré zdroje uvádzajú rok 1788).

Počas 1. svetovej vojny bol značne poškodený a postupne odstránený v 60. rokoch 20. storočia. Terajší drevený chrám bol postavený v roku 1938 a znova zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Na konci 2. svetovej vojny, v roku 1944, bola celá obec kompletne zničená a chrám poškodený. Po skončení vojny v roku 1946 bol opravený a ďalšie veľké opravy boli realizované v polovici 60. rokov.

 Drevený chrám Nižný Komárnik. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Drevený chrám v Nižnom Komárniku je zrejme jediný na území Slovenska, ktorý pomáhal zrealizovať profesionálny architekt.

Stavba chrámu je trojdielna, trojpriestorová s troma vežami. Všetky tri sú ukončené ozdobnými kovanými krížmi totožného tvaru – iba nad loďou je väčší. Stavba je postavená na kamennom základe a jeho konštrukcia je zrubová.

Zaujímavosťou chrámu je, že má dva vchody, jeden z južnej strany priamo do svätyne a jeden zo západnej strany do predsiene.

 Drevený chrám Nižný Komárnik. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Ikonostas možno datovať do začiatku až polovice 19. storočia. Predpokladá sa, že niektoré ikony pochádzajú z pôvodného ikonostasu prvého chrámu asi z polovice 18. storočia.

netypickú trojradovú architektúru. Chýba druhý rad sviatkov, pričom proroci sú rozmiestnení vybočene nad ikonostasom. Prvý hlavný rad tvoria ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky (Pokrov).

Namiesto diakonských dverí sú iba otvory. Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené iba štyrmi medailónmi evanjelistov. Nad cárskymi dverami je Posledná večera. Tretí, apoštolský rad, obsahuje ikony jednotlivých apoštolov a uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Vrch ikonostasu je ukončený jednoramenným krížom, kde po jeho stranách je Bohorodička a sv. evanjelista Ján.

 Drevený chrám Nižný Komárnik. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Ikonostas bol reštaurovaný v rokoch 2002 – 2005. Chrám bol komplexne reštaurovaný v rokoch 2003 – 2004.

Na severnej strane chrámu je postavená drevená zvonica stĺpovej konštrukcie. Vo zvonici sa v súčasnosti nachádza jeden zvon. Zvonica síce nebola reštaurovaná, no v roku 2003 bola zvonku natretá.

Zdroj: www.drevenechramy.sk 

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát. Drevený chrám, Vyšný KomárnikPrvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený Duklianske bojisko a pamätník na DuklePamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.