Kostol sv. Anny, Strážky

Výstavba kostola spadá na koniec 15. resp na začiatok 16.st. V tomto období boli Strážky v držbe rádu Kartuziánov, začiatkom 16.st.prešla do držby rodiny Tarcayovcov. Kostol sv. Anny je jednoloďová stavba na štvorcovom pôdoryse, zaklenutá krížovou klenbou,ktorá je zvedená na stredný pilier. Presbytérium- kňazište je zaklenuté jedným poľom rebrovej krížovej klenby a má polygonálny uzáver. Na severnej strane prilieha k presbytériu gotická sakristia, k lodi slohovo mladšia prístavba krypty (1706). Celá stavba má neskorogotický charakter, v duchu ktorého sa nesie aj vnútorná výzdoba v podobe nástenných malieb a mobiliár. Do kostola sa vstupuje cez južnú predsieň, ktorá je zaklenutá valenou klenbou a poloblúkovým portálom s kamenným ostením v tvare pretínajúcich sa prútov v profile. V interiéri sú zachované tri neskorogotické tabuľové oltáre mimoriadnej kvality. Hlavný oltár zo začiatku 16.st.je zasvätený svätej Anne, ústrednou plastikou je Mettercia, alebo sv. Anna Samotretia. Bočný oltár zo začiatku 16.st. sätých Šimona a Júdu Tadeáša má taktiež bohatú maliarskua rezbársku výzdobu. Oltár má pohyblivé krídla s 8 maliarskymi výjavmi na drevených tabuliach, na otvorenej strane legendárne výjavy zo života svätcov, na uzavretých krídlach časť Pašiového cyklu. Celý nadstavec oltára je bohato vyrezávaný a dekorovaný typickou ornamentikou neskorogotického obdobia. Tretím oltárom je mariánsky bočný oltár s ústredným obrazom Madony s oblečeným Ježiškom na fantazijnom drakovi, po stranách stoja postavy sv. Kataríny a sv. Barbory. Oltár dopĺňajú dvaja svätci, starší je sv. Mikuláš a mladší je sv.Stanislav. Najvzácnejšou súčasťou oltára je plastika Madony s Ježiškom, napriek torzovitosti niektorých častí tiel a výzdoby. Kvalitou vypracovania, výrazu sa radí medzi najlepšie neskorogotické plastiky. Z renesančného obdobia sa v kostole zachovala krstiteľnica z červeného mramoru z roku 1593, ktorú zakrýva polychrómovaná drevorezba ľudového charakteru z 18. st.

Zdroj: www.spisskabela.sk

Titulná foto: www.rkfarnost.spisskabela.sk