Sinajská kaplnka

Vedeli ste, že práve v obci Nová Lesná s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry sa nachádza Sinajská kaplnka

Kaplnka bola vysvetená tedajším biskupom Františkom Tondrom v roku 2005. 

Sinajská kaplnka pozostáva z obetného stola, desa­tora a aj zvonice. Objekt je posta­vený na mieste bývalých kame­ňov zakla­da­te­ľov.

Má kru­hový pôdo­rys, na kto­rom sú osa­dené dve betó­nové platne s tex­tom desa­tora na sever­nej strane a veža-zvonica (sym­bol vstupu) kaplnky-kruhu na strane juž­nej. V cen­trál­nej časti kru­ho­vej plo­chy je malý obetný stôl pre prí­padné nepra­vi­deľné sláv­nostné boho­služby.

POZRI TIEŽ:

Black Stork Golf Resort Veľká Lomnica