Starý trh v Kežmarku

Starý trh sa zvykne považovať za jednu z najkrajších kežmarských ulíc. Základy väčšiny domov pochádzajú z 13. storočia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky najstarších, tzv. vežových domov.

Starý trh je pôvodným historickým jadrom mesta. Je dokonca možné, že názov Starý trh kedysi nieslo celé mestské osídlenie neskoršieho Kežmarku.

Na hornom a dolnom konci Starého trhu zostali zachované typické spišské remeselné domy s valbovými strechami a šindľami. Na rozdiel od meštianskych domov na Hlavnom námestí, remeselné domy na Starom trhu boli zväčša prízemné.

Zo zachovaných stavieb upútajú domy číslo 33 a 47 – na oba sa poukazuje ako na budovy prvej kežmarskej radnice a neskôr na špitál. Dom číslo 46 so širokým priečelým bol postavený ako tzv. Spišský dom pre slávnosti, divadlo a koncerty. Svoje poslanie plní dodnes – aj v súčasnosti je v ňom umiestnené Mestské kultúrne stredisko.

Zdroj: www.kezmarok.net