Veľké Osturnianske jazero (Spišská Magura)

Veľké Osturnianske jazero je územím európskeho významu. Nachádza sa severozápadne od obce Osturňa, na južnom svahu nevýrazného pohraničného hrebeňa Spišskej Magury v Pieninskom národnom parku. Terajšia rozloha vodnej hladiny je pomerne malá, hoci kedysi bola oveľa väčšia, o čom svedčí močaristé okolie.

Jazero je zásobené povrchovým prítokom i podzemnou vodou a v priebehu roka nepodlieha výkyvom. Z jazera vyteká potok, ktorý je prítokom Osturnianskeho potoka.

Rastlinné spoločenstvá sa striedajú v závislosti od výšky hladiny spodnej vody a predstavujú vzácne taxóny vodných biotopov a prechodných rašelinísk. Z významnejších druhov sa tu vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mäsožravá rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec močiarny (Pedicularis palustris), ostrica oblastá (Carex diandra) a iné.

Zo živočíšnych druhov sú zastúpené endemické druhy mlok vrchovský (Triturus alpestris) a mlok karpatský (Triturus montandoni).

Hlavným cieľom ochrany územia Veľkého Osturnianskeho jazera je zachovanie priaznivého stavu vzácnych biotopov a druhov, ktoré sa tu vyskytujú.

Zdroj: www.geocaching.com, www.obec-osturna.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Jerzy Opioła – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://lnk.sk/uAIP